Search Result of "Hylocereus undatus"

About 46 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:โรคผลเน่าของแก้วมังกร (Hylocereus undatus (Haw.) Britton and Rose) ที่เกิดจากเชื้อราFusicoccum sp. และการควบคุม

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:โรคผลเน่าของแก้วมังกร (Hylocereus undatus (Haw.) Britton and Rose) ที่เกิดจากเชื้อรา Fusicoccum sp. และการควบคุม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

123