Search Result of "Hylocereus"

About 66 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizus

ผู้แต่ง:ImgJaitip Wanitchang, ImgDr.Anupun Terdwongworakul, Associate Professor, ImgPadungsak Wanitchang, ImgMs.Sirinad Noypitak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การชักนำดอกแก้วมังกรนอกฤดูด้วยสาร CPPU (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Off-season flowering induction of Dragon fruit (Hylocereus sp.) by CPPU

ผู้แต่ง:ImgDr.Ravee Sethpakdee, Associate Professor, ImgR. Saengdokmai, ImgP.Thongluan, ImgDr.Parson Saradhuldhat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือก เนื้อ และเม็ดแก้วมังกรพันธุ์สีแดงต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ Caco-2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234