Search Result of "Hwajoon Kim"

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว สุภัคนรี สัตตะโส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Ordinary Differential Equation Theory, Laplace-typed integral transforms

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการใช้การแปลง G_(alpha) สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume