Search Result of "Hung-Ming Tu???"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว นิตยา ชูเกาะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ, กล้วยไม้, ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Resume

Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume