Search Result of "Homyuen, A."

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Biodegradability of bioplastics, Nanocellulose, composting

Resume