Search Result of "Homogeneous"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) และ การเร่งปฏิริยา (Catalytic), ไบโอดีเซล ( biodiesel), เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative fuels), เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel), Waste utilization

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561 (2020)

ผลงาน:Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate over homogeneous catalyst for biofuel production with engine validation

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกลยุทธ์การฉีดดีเซลที่มีต่อการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมภายใต้สภาวะภาระต่ำ

ผู้เขียน:Imgมงคล สาลาด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรง ในมวลที่มีเนื้อสม่ำเสมอ โดยใช้คอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgทิพย์วิมล แตะกระโทก

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดวิวิธพันธ์ที่มีโลหะอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Simultaneous Transesterification and Esterification of Rapeseed Oil and Myristic Acid Using Sulfated Zirconia

ผู้เขียน:Imgดุษฎี รัตนพระ

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เป็นเชิงเส้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสร้างแบบจำลองการไหลซึม สำหรับเขื่อนที่มีฐานรากเป็นหินผุ กรณีศึกษา เขื่อนดินปิดช่องเขาขาด หมายเลข 4 เขื่อนสิริกิติ์

ผู้เขียน:Imgคมจักร กลิ่นภักดี

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการร่วม:Imgนพดล เพียรเวช, Imgสุริยน เปรมปราโมทย์, Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การผลิตไบดอดีเซลจากหยีน้ำดดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. อุรุชยา สนแจ้ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Mass transfer and interactions in polymers, bio-based and biodegradable polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Nano-enabled Packaging, Cellulose-based material, Consumer Packaging

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume

123