Search Result of "Histopathology"

About 79 results
Img

ที่มา:HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY

หัวเรื่อง:Extrahepatic production of acute phase serum amyloid A

Img

ที่มา:HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY

หัวเรื่อง:Extrahepatic production of acute phase serum amyloid A.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Phytophthora parasitica Histopathology of Eggplant Fruits Infected by Phytophthora parasitica )

ผู้เขียน:Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study is a portion of the author’M.S. Thesis entitled “ Phytophthora Fruit Rot of Eggplant” prepared under the advisorship of Dr. Gill G. Divinagracia in the University of the Philippines. Approximately 3-week old eggplantfruits of Dumaguete and Long purple strains were inoculated with drops of zoospore suspension of Pyhytophthora parasitica. InDumaguete strain of eggplant fruits,zoospores germinated on the surface after 25 minutes and entered the host after 2 hours. The fungus infected all tissues, except the xytem vessels. It spreads inside intra and intercellularly and did not kill cells in advance of the hyhae. No histologic defense reaction was observed.The first symptom of infection on young fruit became eident 18 hours afterinoculation. In Long purple strain of eggplant fruits, a corky layer was formed below the infected region in response to infection by the pathogen.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 007, Issue 1, Jan 73 - Jan 73, Page 19 - 25 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพแบบเฉียบพลันของหนูที่ได้รับสารสกัดหยาบหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less. โดยการกิน

ผู้เขียน:Imgศจี วรามิตร

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการร่วม:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อและโลหิตวิทยาของปลาบางชนิดในแม่น้ำโขง

ผู้เขียน:Imgกำมัชพล ภูรีพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน แก้วไวยุทธ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hematological, Biochemical and Histopathological Changes Caused by Coccidiosis in Chickens)

ผู้เขียน:ImgMeskerem Adamu, Imgดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, ImgMontakan Vongpakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Hematological, biochemical and histopathological alterations caused by coccidiosis in broiler chickens from an outbreak of bloody coccidiosis in a flock on a small-scale broiler farm, Debre Zeit, Ethiopia, were evaluated. Eimeria tenella and E. brunetti were identified. Anemia caused by these species was characterized by a decreased number of red blood cells (RBC) and decreased packed cell volume (PCV). Differential leukocyte counts revealed monocytosis, lymphocytosis, heterophilia and eosinophilia. Serum biochemical analysis showed decreases in alanine aminotransferase/glutamic pyruvic transaminase (ALT/GPT) and aspartate aminotransferase/glutamic oxalacetic transaminases (AST/GOT), and a marked increase in alkaline phosphatase (ALP) activities. Histopathological examinations of the affected caeca also demonstrated excessive tissue damage, hemorrhage, the presence of clusters of large schizonts and merozoites in the tissue, and coccidian oocysts in the lumen. The study demonstrated changes in the hematology, histopathology and blood chemistry of broilers caused by E. tenella and E. brunetti.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 2, Mar 13 - Apr 13, Page 238 - 246 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังชนิดเนื้องอกของตาในสุนัข 90 ตัว วินิจฉัยด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Systemic Granulomatosis in Guppies Poecilia reticulata)

ผู้เขียน:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, ImgNantarika Chansue, ImgAranya Ponpornpisit, ImgTerutoyo Yoshida, ImgMakoto Endo

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In many guppy Poecilia reticulata farms in the vicinity of Bangkok, diseases have caused longlasting fish death and consequently large cumulative mortality. Diseased guppies were collected and subjected to histopathological analysis. The analysis revealed systemic granulomatosis as a remarkable histological sign. Rod-shaped bacterial cells with strong acid-fastness were found in the granulomas. Therefore, this disease was diagnosed as acid-fastness bacterial infection. The acid-fastness bacterium infection seems to predispose various infections in the critical stage of the disease.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 4, Oct 01 - Dec 01, Page 456 - 459 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

หัวเรื่อง:ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ำ (กบ ปลาช่อน ปลาดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมินจากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเซลล์ต้นแบบต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของตัวอ่อนโคโคลนนิ่ง

1234