Search Result of "Himanshu Shee"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomes

ผู้แต่ง:ImgDr.PONGPAK BANCHUEN, Assistant Professor, ImgIan Sadler, ImgHimanshu Shee,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Improved Collaboration to Link Manufacturing Strategies with Order Winners in Thai Industries

ผู้แต่ง:ImgDr.PONGPAK BANCHUEN, Assistant Professor, ImgIan Sadler, ImgHimanshu Shee,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. พงศ์ภัค บานชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร, การจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน

Resume