Search Result of "Hill tribe"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าจดจำบนความจริงแท้: ชีวิตบนเวทีของชาวเขาในบริบทการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Ant Diversity in Forest and Traditional Hill-Tribe Agricultural Types in Northern Thailand)

ผู้เขียน:Imgวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, Imgวียะวัฒน์ ใจตรง, ImgKazuo Ogata

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study investigated the impacts of traditional hill-tribe agricultural systems on biodiversity conservation. It compared the abundance and diversity of ants across a gradient of different types of land use in northern Thailand: tropical montane forest (MF); jungle converted to tea plantation (JT); ex forest left fallow for one year (F1); ex forest left fallow for eight years (F8 - the traditional hill-tribe agricultural system); and permanent agriculture (C -growing cabbages as an annual crop). Ants were collected from the uppermost 20 cm of the ground, covering the soil to the upper litter in eight 30 cm2 quadrats from the different types of land use during a range of seasons at each site. A total of 12,006 ants were collected, representing 130 species from 48 genera in seven subfamilies. JT had the highest average number of species followed by MF, F8, F1 and C, respectively. There were significant differences in the number of ant species among types of land use and seasons, but no significant difference in the abundance of ants was found among land use systems. The results indicated that jungle tea land use maintained a significantly greater species-richness than any of the forest-fallow or annual-crop land uses in the highlands.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 617 - 626 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของชาวเขาเผ่าขมุ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgธารินี ทองมี

ประธานกรรมการ:ImgNiphon Kantasewi

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการเยาวชนชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง)หัวใจเกษตร

Img
Img

การประชุมวิชาการ

AUTHENTICITY THROUGH THE EYES OF THE HOST: THE COMPLICATION OF PRESENTING CULTURE AS COMMODITY

ผู้แต่ง:ImgDr.Yodmanee TEPANON, Lecturer, ImgThanwa Benjawan, ImgChawan Maleehom,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของเกษตรกรอาสาสมัครชาวไทยภูเขาในการส่งเสริมเกษตรที่สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีเผ่าอีก้อ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสุรพล จารุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ, Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำวิชางานเกษตรระหว่างวิธีสอนแบบสถานการณ์จำลองกับวิธีสอนแบบปกติในนักเรียนชาวไทยภูเขา จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgล้อม ทุมไพร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgเมธี มานะพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต (บังคับ) เรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติ" ระหว่างนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญชาวไทย พื้นราบ กับชาวไทยภูเขา ที่ลงทะเบียนเรียนแบบ ชั้นเรียน

ผู้เขียน:Imgจารุณี มหาวันสุ

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ

Resume

12