Search Result of "Highway Maintenance"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัย ภาคบรรยาย คุณภาพระดับเหรียญทองแดง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (2020)

ผลงาน:การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบำรุงรักษาทางหลวงด้วยการวิเคราะห์หลายปัจจัย โดยวิธีAHP

นักวิจัย: Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgไพจิตร โพธิ์จันทร์

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายงานบำรุงทางด้วยวิธี AHP

ผู้เขียน:Imgธิติรัถย์ จิราธิติพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของน้ำหนักบรรทุกที่มีผลต่อการบำรุงรักษาทางโดยใช้โปรแกรม HDM-4

ผู้เขียน:Imgสุภวัฒน์ หอมเอื้อม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:ระบบติดตามสถานการณ์และคาดการณ์งบประมาณประจำปีสำหรับซ่อมแซมทางหลวงอันเนื่องมาจากอุทกภัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:ระบบจัดการงานฟื้นฟูความเสียหายของทางหลวงจากเหตุการณ์นํ้าท่วม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบติดตามสถานการณ์และคาดการณ์งบประมาณประจำปีสำหรับซ่อมแซมทางหลวงอันเนื่องมาจากอุทกภัย

ผู้เขียน:Imgอัมรินทร์ ตั้งสุขสันต์

ประธานกรรมการ:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาน้ำหนักของปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางในประเทศไทยโดยใช้วิธี AHP

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบจัดการงานฟื้นฟูความเสียหายของทางหลวงจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ผู้เขียน:Imgรุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช

ประธานกรรมการ:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการบริหารงานบำรุงทาง

ผู้เขียน:Imgมนเอก เด่นดวง

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการร่วม:Imgดร.วิโรจน์ รุโจปการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีสภาพทางหลวงเพื่อวิเคราะห์การซ่อมบำรุงทางอย่างมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ทางลาดยางภาคตะวันออกด้วยโปรแกรม HDM-4

ผู้เขียน:Imgปนัดดา ทัศวิล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Transportation Engineering, Freight Transportation and Logistics, Infrastructure Planning and Management

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Traffic Management, Operations and Controls

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Construction Management Engineering, Automation in Construction, Geographic Information System

Resume