Search Result of "High School"

About 257 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai High School Students’ Understanding of Heat and Thermodynamics

ผู้แต่ง:ImgTussatrin Kruatong, ImgMrs.Penchantr Singh, Associate Professor, ImgDr.Sunan Sung-ong, Associate Professor, ImgAlister Jones,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in Physics

ผู้แต่ง:ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุภารัตน์ ทองชุม

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ประจำปี พ.ศ. 2563

Img
Img

งานวิจัย

ความรู้เคมีสู่ชุมชน-ช่วยให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้และนำเสนอการทดลองเคมีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...