Search Result of "Hexatitanates"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะตัวเร่งปฎิกิริยาอัลคาไลเฮกซะไททาเนต M2Ti6O13 ที่ถูกรีดิวซ์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมผุ้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Img

Researcher

นาง จริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Synchrotron based techniques for characterization of structural and electronic property of materials

Resume