Search Result of "Helianthus tuberosus"

About 30 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของชุดดินโพนพิสัยต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน(Helianthus tuberosus L.) (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, Imgนายชัยรัตน์ คำหา, Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

12