Search Result of "Health Tourism"

About 32 results
Img

การประชุมวิชาการ

Processing Deep Learning with GPUs: Case Study Health Tourism

ผู้แต่ง:ImgDr.chantana chantrapornchai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ontology construction and application in practice case study of health tourism in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.chantana chantrapornchai, Associate Professor, ImgChidchanok Choksuchat,

วารสาร:

Img Img Img Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

On the development of health tourism semantic web with its parallel engine

ผู้แต่ง:ImgChidchanok Choksuchat, ImgDr.chantana chantrapornchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
12