Search Result of "Headlines"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการสร้างคำและกลวิธีการเขียนข้อความพาดหัวโฆษณาในนิตยสารผู้หญิง

ผู้เขียน:Imgภัทรินทร์ ทยะราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:A Comparative Study of Front-Page Headlines in The Nation and Bangkok Post

ผู้เขียน:Imgณัฐวรรณ แก้วประพาฬ

ประธานกรรมการ:ImgBhikul Punyaratabandhu

กรรมการวิชาเอก:ImgDaniel Jones

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะภาษาที่ใช้พาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยประเภทประชานิยมและประเภทคุณภาพ: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์มติชน

ผู้เขียน:Imgจอมใจ สุทธินนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิริพร แตงเที่ยง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgBhikul Punyaratabandhu

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว สุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume