Search Result of "Handloom"

About 12 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการทอผ้าด้วยมือโดยกี่แจ๊กการ์ดสำหรับหัตถอุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไชยยงค์ หาราช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด

Img

Researcher

นาย ไชยยงค์ หาราช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัย ออกแบบ และทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย, ระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร, พลังงานทดแทน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการทอผ้าฝ้ายโดยกี่แจ๊กการ์ด

Img

Researcher

นาย ธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืช

Resume

Img

Researcher

นาง สุชาดา อุชชิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง สิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Interior Design, Textiless and Product for Interiors, Product Development

Resume

Img

Researcher

ดร. ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innavation Management for Textile and Product, Design and Development for Textile and Product

Resume

Img

Researcher

นาง สาริมา สุนทรารชุน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume