Search Result of "HTML5"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการทำเบเกอรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย HTML 5

Img

Researcher

นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Game based learning , Multimedia , Augmented Reality

Resume