Search Result of "HSP70"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sorghum 2-Dimensional Proteome Profiles and Analysis of HSP70 Expression Under Salinity Stress)

ผู้เขียน:ImgBongani K. Ndimba, ImgLudivine A. Thomas, ImgRudo Ngara

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sorghum (Sorghum bicolor), a drought-tolerant cereal, is the second most important grain crop in Africa after maize (Zea mays). In this study, sorghum proteomes from whole plant organs (leaves, sheaths and roots), as well as cell suspension culture systems were resolved successfully using gelbased proteomics tools. Total soluble proteins (TSP) were extracted from leaves, sheaths and roots, as well as cultured cells. These proteomes were resolved via two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE). Proteins were visualized by Coomassie Brilliant Blue (CBB) and identified by MALDI-TOF mass spectrometry (MS). Five different proteomes were studied: total soluble proteome and secretome from cell suspension culture, as well as leaf, sheath and root proteomes from whole plants. Unique protein expression profiles were observed for each of the five proteomes, suggesting specialization of the proteins. Western blot analysis indicated that, as expected, HSP70 protein expression was induced in the roots of the experimental material following salt stress treatments. Cell suspension cultures provide a special research material, particularly for studies related to secreted proteins. The expected secretion of an alpha-galactosidase was also observed. On completion of spot mapping and identification, this proteome data could be used as a research/reference resource by many sorghum and grain scientists worldwide.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 768 - 775 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี

Img
Img
Img

Researcher

นาง สุนันท์ คำเลิศ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของยีนฮีทช็อคโปรตีน 70 90 และยีนกลูโคคอร์ติคอยด์รีเซพเตอร์ ในโคพื้นเมืองไทย และโคนมลูกผสม

ผู้เขียน:Imgอุมาพร แพทย์ศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAnuchai Pinyopummintr

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, Imgดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาย จตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภชาติ ปานเนียม

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:herd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminant, epidemiology of infectious diseases in ruminant

Resume

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Zoonoses, Food Hygiene

Resume

Img

Researcher

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Cattle Reproduction

Resume

Img

Researcher

ดร. ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular systematics and evolutionary genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ , ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

Resume

12