Search Result of "HF radar"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume