Search Result of "HCL"

About 15 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง tiletamine HCl-zolazepam (zoletil)-xylazine and ketamine-diazepam-xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCL-Zolazepam (Zoletil) และ Ketamine-Diazepam สำหรับการนำสลบในลูกม้าอายุ 4-6 เดือน

ผู้เขียน:Imgสุพรรณิกา พุทธชาลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCl-Zolazepam(Zoletil)-Xylazine และ Ketamine-Diazepam-Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฎิบัติการภาคสนาม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Adsorption of Nonylphenol Polyethoxylate Using HCl-Treated Fish Scales of Barbonymus gonionotus in the Presence of Anionic Surfactant)

ผู้เขียน:ImgNisakorn Thongkon, ImgSureewan Yaodusit, ImgJanjira Thongdee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The adsorption of nonylphenol polyethoxylate (NPnEO; n=3–13, n~9), by HCl-treated fish scales (HTS) was enhanced significantly after the pre-adsorption of sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) onto the HTS. The amount of SDBS adsorbed increased with the contact time, resulting in a monolayer coverage of the HTS (SBHTS) before NP9EO adsorption. The maximum percentage of NP9EO adsorption onto the SBHTS was 92.3% for 180 min. The adsorption processes were found to follow a pseudo-second-order type. The adsorption isotherm of NP9EO onto the SBHTS could be explained better using the Langmuir model than with the Freundlich model and the former produced a best fit with a correlation coefficient value of 0.999 and a steric hindrance effect of SDBS. The thermodynamic parameters, the enthalpy, the entropy and the Gibbs free energy changes were calculated as well, and their values indicated that the adsorption processes were spontaneous and endothermic. Investigation of the adsorption ability of fish scales may result in a better understanding of the parent compound (NP9EO) accumulation in fish.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 2, Mar 15 - Apr 15, Page 219 - 228 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Tertiary recycling of PVC-containing plastic waste by copyrolysis with cattle manure

ผู้แต่ง:ImgDr.Apinya Duangchan, Associate Professor, Imgชนาธิป สามารถ,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparison of the Anesthetic Effects of Tiletamine HCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazine in Older Foals under Field Conditions)

ผู้เขียน:ImgSuphannika Phutthachalee, Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, Imgดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSukumal Phukudom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of the study was to compare the drug combinations effect of xylazine–tiletamine HCl–zolazepam (XZ group) and xylazine–ketamine–diazepam (XKD group). Both drug groups were administered to six older foals, with ages ranging from 4 to 6 mth and body weight between 107 to 125 kg in a crossover design. Measured parameters were heart rate, respiratory rate, body temperature, blood glucose, systolic and diastolic blood pressure, mean arterial blood pressure and blood gas variables (pH, PaO2, PaCO2, HCO3, TCO2, BE, and saturated oxygen (SaO2). All parameters were evaluated at 5 min before and 7 min after administering xylazine and were also measured at 5, 10, 15 and 20 min after the administration of the anesthetic drugs. The quality of induction and recovery, quality of mouth opening and intubation, number of attempts to regain sternal recumbency, standing position and duration of anesthetic effects were measured. There were no signifi cant (P > 0.4) differences in any measured parameters of both drug groups suggesting that the xylazine – tiletamine HCl–zolazepam combination was safe for anesthetic induction in older foals.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 2, Mar 12 - Apr 12, Page 190 - 199 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของยาสลบระหว่าง Tiletamine HCl Zolazepam (Zoletil?) Xylazine และ Ketamine Diazepam Xylazine ในลูกม้าโต ภายใต้การปฏิบัติงานภาคสนาม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Preparation of activated carbon from Phu Phan Dendrocalamus asper backer

ผู้แต่ง:ImgWatsayod Ananpreechakorn , ImgMr.ANURAK KHRUEAKHAM,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials application

ผู้แต่ง:ImgTipsotnaiyana, N., ImgDr.Lerpong Jarupan, Associate Professor, ImgDr.Chiravoot Pechyen, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation

Resume