Search Result of "Gururatana, S"

About 67 results
Img

Researcher

ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของไหลFluid Mechanics, การถ่ายเทความร้อนHeat Transfer, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณComputational Fluid Dynamics

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ Array Insert (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, Imgนายชลดนัย วิภาวนิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, Imgเอกชัย แวงวรรณ

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดสารซัลไฟด์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรีดา สีบานเย็น

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Heat transfer augmentation for electronic cooling

ผู้แต่ง:ImgDr.Suabsakul Gururatana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอบ นิลผาย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาย ชนุดม คงถาวร, Imgนายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน, Imgนายกำพล ไหวดี, Imgนายกิตติวุฒิ จะแจ้ง, Imgนายคเชนทร์ เสนหนู รหัส, Imgนายชัยวุฒิ จันทร์ชัย, Imgนายณัฐพงษ์ มะธีนี, Imgนายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, Imgนายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข, Imgนายธนากร บุญรักษ์วนิช, Imgนายนวพรรษ สนธิภักดี, Imgนายนิตินัย สวนโคกกรวด, Imgนายพงศกร อุ่นเพ็ง, Imgนายพิชา บุญเหมือนใจ, Imgนายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช, Imgนายภาณุเดช แสงสง่า, Imgนายภาณุวิชญ์ สุริยะ, Imgนายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร, Imgนายโยธิต ผุดผ่อง, Imgนายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, Imgนายวรากร จันทโกมุท, Imgนายวศิน สารสมุทร์, Imgนายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน, Imgนายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง, Imgนายสหัสณัฐ ภาษีรอด, Imgนายสุทัศน์ อุปมา, Imgนายอภิชัย เติมบุญเรือง, Imgนาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

HEAT TRANSFER ENHANCEMENT OF SMALL SCALE HEAT SINKS USING VIBRATING PIN FIN

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suabsakul Gururatana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
1234