Search Result of "Guidance Activities"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ประจำปี พ.ศ. 2563

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนตามแนวอินทรีย์ 5: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดอิทธิบาท 4 ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgลัดดา อ่อนจริง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของวที่มีต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา, การให้คำปรึกษาแนะแนว

Resume