Search Result of "Guang Hu"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Protein-Protein Interface and Disease: Perspective from Biomolecular Networks

ผู้แต่ง:ImgGuang Hu, ImgFei Xiao, ImgYuqian Li, ImgYuan Li, ImgMs.Wanwipa Vongsangnak, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

Resume