Search Result of "Ground screw."

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง

Resume