Search Result of "Gregory A Tucker"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้สด

Resume