Search Result of "Grassroots innovation"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การจัดการ , การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Technology Management, Innovation & Knowledge Management

Resume