Search Result of "Graphium sp"

About 1 results
Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาของ Nectar glands ชนิดและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Graphium sp. และ Phomopsis sp. สาเหตุโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์