Search Result of "Gram-positive bacteria"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การสกัดดีเอ็นเอจากแบคทีเรียแกรมบวกด้วยวิธี Lithium Acetate (LiOAc)-SDS lysis เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอต้นแบบในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของคลื่นเสียงต่ออัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ พันวิลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที่เรียกรัมบวก อันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำ, ภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลา

Resume

Img

Researcher

นาย สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฺMicrobilogy, Food Safety, เทคนิคทางเเบคทีเรียในการวินิจฉัยโรคในสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume