Search Result of "Global governance"

About 8 results
Img

งานวิจัย

โลกาภิบาลมาตรฐานคุณภาพไวน์ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ประจำปี 2566 (คณะสังคมศาสตร์)

Img

งานวิจัย

ประเทศไทยกับระบอบระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:อุดหนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ไพลิน กิตติเสรีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations), ตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Studies)

Resume