Search Result of "Giardiasis"

About 17 results
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคCryptosporidiosis และ Giardiosis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคเหนือประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

Img

Researcher

นาย ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Internal medicine, Exotic pet medicine and surgery

Resume

Img

Researcher

นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, โรคสัตว์สู่คน, Molecular parasitology, Epidemiology in Parasitology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐสุดา กลิ่นแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:molecular,microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidae, ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ , กีฏวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Protozoology, Veterinary Ophthalmology, Parasitic diseases in small animals

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Protozoology, Molecular Protozoology

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

Resume