Search Result of "Germinated glutinous brown rice"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากข้าวกล้องงอกสำหรับผู้สูงอายุ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุรัฐนันท์ คงวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนายพศินพงษ์ โสวะพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555(รางวัลที่ 3) (2012)

ผลงาน:สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก

นักวิจัย: Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Industrial Fermentation

Resume