Search Result of "Genetics( statistical genetics )"

About 1 results
Img

Researcher

นาย สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, การปรับปรุงพันธุ์ (สุกร) Animal breeding, Computer( information system ), Genetics( statistical genetics )

Resume