Search Result of "Garra"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โล่เชิดชูเกียรติ (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการข้อมูลชีวภาพที่สำคัญเพื่อการจัดการทรัพยากรปลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการประมง : การศึกษาอัตราการตายและขนาดของประชากรปลามัน (Garra parvifilum Fowler)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสหัส ราชเมืองขวาง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume