Search Result of "Gac oil"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางจลน์ศาสตร์การหืนของน้ำมันฟักข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เฉลิมพร ปัญจาสุธารส

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2558

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา ชิณบุตร

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of storage conditions on rancidity and antioxidant activity of gac oil compared with healthy oils

ผู้แต่ง:ImgDr.Montip Chamchong, Associate Professor, ImgDarun Waeruwanaruk, ImgChanikarn Guntornkun, ImgTania Alam,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Lycopene and beta-carotene Fortification of Milk Powder

ผู้แต่ง:Imgนางสาวเฉลิมพร ปัญจาสุธารส, ImgDr.Montip Chamchong, Associate Professor, ImgQuan Van Vuong, ImgVan Chuyen,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล, Imgดารัน เวฬุวนารักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume