Search Result of "GMP Standards"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Img

Researcher

นาย บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต, การพัฒนาชนบท, ,ธุรกิจการเกษตร

Resume