Search Result of "GMP"

About 73 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Winai Puttakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเต็มใจจ่ายสำหรับเนื้อโคที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP และติดฉลากเครื่องหมาย Q (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
1234