Search Result of "G. Temeeyasen"

About 14 results
Img

Researcher

นาง ศิริขวัญ เตมียะเสน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:การพยาบาลสัตว์

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุพจนา เจริญสิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Pharmacology of Drugs, Determination of Residues in Meat and Meat Product

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐกาญจน์ นายมอญ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ อาบกิ่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction, Pig medicine

Resume

Img

Researcher

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย อลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine production, Swine immunology

Resume

Img

Researcher

นาย ธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, การพยาบาลสัตว์เล็ก

Resume