Search Result of "Fumina TANAKA"

About 4 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, สารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Resume