Search Result of "Frozen semen"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Quality of Bull Deep Frozen Semen Extended with Different Glycerol Concentrations: Evaluated by Computer Assisted Semen Analysis)

ผู้เขียน:ImgRapiphan Uavechanichkul, ImgJatuporn Pongpeng, ImgSinchai Wirojwutthikul, ImgLertchai Jintapitaksakul, ImgKunnasant Saikhun, ImgMukda Rattanapaskorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Quality of bull deep frozen semen extended with 87% and 99% glycerol in egg yolk tris extender with one-step and two-step dilution methods assessed by CASA (Computer Assister Semen Analysis) were compared. Semen of 20 Holstein-Fresian bulls aged 3-5 years were collected and frozen once a week for 3 weeks. The result showed the post-thaw sperm motility and progressive motility at 0 h from the 87% and 99% glycerol were not significantly different (P>0.05). The ALH (amplitude of lateral head displacement) and BCF (beat cross frequency) of the sperm from the extender using the 99% glycerol was significantly higher (P<0.05). However, after 5 h of incubation at 37?C the 87% glycerol gave significantly lower motility and progressive motiloty with higher VAP (average path velocity), VCL (curvilinear velocity) and ALH (P<0.05). The results of dilution methods did not differ significantly at 0 h. except at 5 h. the one-step method revealed significant higher motility (P<0.05. There were no effects of glycerol cencentration and dilution methods on post-thaw sperm head elongation, area, plasma membrane and acrosomal integrity (P>0.05). In conclusion, using 99% glycerol and one-step dilution methods gave a better semen quality.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 020, Issue 2, May 10 - Aug 10, Page 53 - 62 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Deep Frozen Semen Quality of Bull Processed with Whole and Fractionated Dilutions of Tris Yolk and Tris Yolk - Raffinose)

ผู้เขียน:ImgSurachit Thongsodsaeng, ImgAmunay Thamlangka

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 012, Issue 1, Jan 02 - Apr 02, Page 6 - 13 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Birth of the First Thai Native Cross-bred Foal Through Artificial Insemination with Frozen Semen)

ผู้เขียน:Imgดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, ImgKornchai Kornkaewrat, Imgนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Horse breeding has benefited widely from the use of frozen semen. This study investigated the usefulness of artificial insemination in the Thai native crossbred horse breed in order to increase reproductive success and improve breeding management and the genetics of the equine population in Thailand. Semen, collected from a 7-year-old Thai native crossbred stallion was frozen using the liquid nitrogen vapor freezing method. An insemination dose of 50 ? 106 motile cells frozen semen was used in one intrauterine artificial insemination and resulted in the pregnancy and birth of the first healthy Thai native crossbred offspring.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 604 - 609 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งและวิตามิน อี ที่มีต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่สามเหลือง

ผู้เขียน:Imgปิยะรัฐ จันทร์อ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAnuchai Pinyopummintr

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเจือจางน้ำเชื้อและสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาแบบแช่แข็งของไก่สามเหลือง

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

ประธานกรรมการ:ImgAnuchai Pinyopummintr

กรรมการร่วม:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Thai J Vet Med

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายน้ำเชื้อต่อการเคลื่อนที่และรูปแบบการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อละมั่ง(Cervus eldii) แช่แข็งหลังการอุ่นละลาย

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคเนื้อทาจิมะภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of two different antibiotic groups in frozen bovine semen on in vitro produced embryo)

ผู้เขียน:ImgSurachai Thongsodsaeng, ImgSumphan Singhachun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 013, Issue 3, Sep 03 - Dec 03, Page 15 - 22 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง:โครงการน้ำเชื้อช้างแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมในช้างไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลการผลิตน้ำเชื้อโคแช่แข็ง

ผู้เขียน:Imgสุรางคนางค์ เจริญรักษ์

ประธานกรรมการ:ImgSupat Farungsang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123