Search Result of "Freeze dry"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรม จำกัด

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มรังนกกึ่งสำเร็จรูปแห้งด้วยกระบวนการ Freeze dry (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Encapsulation of Anthocyanin from Mamao (Antidesma Thwaitesianum Mull. Arg.) by Freeze Dry Technology (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Thanachod Thammachat, Imgสิทธิพงศ์ สรเดช,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of Freeze Dry and Chemical Fixation of Leaf Tissue Using Scanning Electron Microscope

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเเละผลิตพืชสมุนไพรเเบบอินทรีย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนโชติ ธรรมชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสิทธิพงศ์ สรเดช

แหล่งทุน:บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาย ธนโชติ ธรรมชาติ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กวาวเครือขาว, เส้นใยนาโน, น้ำมันมะพร้าว, เชลเเล็ก, สารต้านจุลชีพ, นาโนเทคโนโลยี, การเตรียมฟิล์ม, หมามุ่ยอินเดีย

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร , เกษตรแม่นยำ, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชพลังงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ปิยนันท์ ถนอมชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Applied Biochemistry, Immunology, Crocodile

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume