Search Result of "Force and Motion"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

Teaching, Learning and Conceptual Development of Force and Motion in Third-Year Preservice Physics Teachers

ผู้แต่ง:ImgMr.Khajornsak BUARAPHAN, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วงจรสืบเสาะด้วยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักในการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้เขียน:ImgWichan KHONGTAM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสภาพรรณ แสงศัพท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:แนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่

Img

ที่มา:วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:แนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่

Img
Img

Researcher

นาง เพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์, การพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์, การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Knowledge pre-service science teacher, พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก, การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz)

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume