Search Result of "Food supplement"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ, Imgรศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์, Imgรศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร, Imgสุวรพร แซ่ลิ้ม, Imgอ. ดร. กัลยา อารีย์, Imgอ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์, Imgอ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช, Imgเอกวิทย์ ตรีเนตร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

DONATION OF CROCODILE BLOOD FOR FOOD SUPPLEMENT PRODUCTION.

ผู้แต่ง:ImgDr.Jindawan Siruntawineti, Associate Professor, ImgDr.Win Chaeychomsri, Associate Professor, ImgN. Pitimol, ImgP. Budsayaplakorn,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development

หัวเรื่อง:การผลิตเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgวรรณวรางค์ โล่ห์อภิรักษ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

12