Search Result of "Food Processing Industry"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเพื่อการพัฒนา, เด็ก เยาวชน และครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาการศึกษา, อาชีวศึกษา ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม , อาชีวศึกษา

Resume