Search Result of "Flow measurement"

About 8 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

An Experimental Study of Calibration Algorithms for Five-Hole Pressure Probes

ผู้แต่ง:ImgDr.Siripong Atipan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องมือบังคับน้ำและวัดอัตราการไหลของน้ำสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับคูน้ำมาตรฐานกรมชลประทาน

ผู้เขียน:Imgณัฐพงษ์ ศรีสุภะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษา RATING CURVE ณ จุดที่ไม่มีข้อมูลการวัดปริมาณน้ำ

Img

Researcher

ดร. ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมการบินและอวกาศ, อากาศพลศาสตร์, สมรรถนะอากาศยาน, เสถียรภาพทางการบิน

Resume

Img

งานวิจัย

กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydranlic and Hydrology

Resume