Search Result of "Fitriana Nasution"

About 5 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Asexual and Sexual Propagation of Muntingia calabura L. (2020)

ผู้แต่ง:ImgFitriana Nasution, ImgDr.Chinawat Yapwattanaphun, Assistant Professor, ImgDr.Jenjira Chumpookam, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม้ผลเขตร้อน เครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล, ธาตุอาหารพืช, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล

Resume