Search Result of "Fire evacuation"

About 38 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจำลองเวลาอพยพหนีไฟสาหรับอาคารแบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Pathfinder (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการอพยพออกจากอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Computational Fluid Dynamic Simulation of Fire Evacuation from the Student Dormitory

ผู้แต่ง:ImgTeeranon Saelao, ImgDr.Supat Patvichaichod, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modeling fire evacuation of a library building based on the numerical simulation

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12