Search Result of "Fire Control"

About 36 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อโครงงานทางวิศวกรรม

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อโครงงานทางวิศวกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:การศึกษาเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยที่สุดของรถดับเพลิงภายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงบางโพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโนนชาด ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgเพชร นาราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgไกรสร วิริยะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพในสวนป่าลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgฟองแก้ว บัวละพา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรีย์ ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศิริ อัคคะอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าพื้นที่สวนป่าแม่ตื่น ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุชาติ เขมวิรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgอัญรัตน์ ตอพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgมนัสสุดา นันทสิริพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgไกรสร วิริยะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgวิศิษฐ์ ฉวีชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

โครงการวิศวกรรมโยธา ปี 2553 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงงานวิศวกรรมโยธา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจการควบคุมไฟป่าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgจีระศักดิ์ แสนขัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลการควบคุมไฟป่าของประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและพื้นที่เขตกันชน จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgเดชอนันต์ คำสวน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมไฟป่าพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgธรรมรงค์ ฐิตะเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgธานี วิริยะรัตนพร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สิ่งจูงใจสำหรับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่าง-ป่าปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ผู้เขียน:Imgสิงขร รักษมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรีในการควบคุมไฟป่า

ผู้เขียน:Imgสุพงษ์ชัย บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12