Search Result of "Financial Ratios"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมของหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50

ผู้เขียน:Imgกฤตยชญ์ ศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ กรณีศึกษา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgปนันดา สัญญากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgวณิชชา ภู่ภูริธรรม

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวันเพ็ญ ภูมิวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการร่วม:Imgธารินี พงศ์สุพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12