Search Result of "Financial Literacy"

About 23 results
Img

การประชุมวิชาการ

Financial Literacy and Retirement Planning of Working-Age People

ผู้แต่ง:ImgMs.Tatiyaporn Sirisakdakul, Lecturer, ImgDr.Butsakorn Khornjamnong, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ปีงบประมาณ 2559) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนบุคคลปัจจุบันและกลุ่มนักลงทุนบุคคลอนาคตในตลาดทุนไทยกับระดับความรู้ทางการเงินการลงทุน

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนบุคคลอนาคตและกลุ่มนักลงทุนบุคคลปัจจุบันในตลาดทุนไทยกับระดับความรู้ทางการเงินการลงทุน

Img

Researcher

ดร. บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมท่องเที่ยว (Tourist behavior), การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism), Service Quality, Tourism Marketing

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน (finance), economics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. มีชัย ออสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นโยบายการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา งบประมาณทางการศึกษา

Resume

12