Search Result of "Field test"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วิชัย หมอยาดี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วารสารสิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบแทนนินในน้ำเสียภาคสนาม

Img

ที่มา:วารสารสิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบแทนนินในนำเสียภาคสนาม

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวต้นแบบระบบรหัสช่องสัญญาณแบบต่อร่วมที่ใช้การถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลบนซอฟท์คอร์โปรเซสเซอร์

ผู้เขียน:Imgจตุพล ท่นไชย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรคราและแมลงในการเก็บรักษาและในแปลงปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

การประชุมวิชาการ

Field Testing and Performance Evaluation of Through-Plate Girder Railway Bridge

ผู้แต่ง:ImgDr.Piya Chotickai, Professor, ImgDr.Torkul Kanchanalai, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนามเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน

ผู้เขียน:Imgจุฬารัตน์ สีธูป

ประธานกรรมการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12